Miljöarbete

Tandea har ett omfattande miljöarbete

  • Alla våra rutiner och processer är dokumenterade och uppfyller eller överträffar myndigheternas krav på miljö och arbetsmiljö.
  • Vi följer ”Stockholms Miljöprogram 2003-2006” samt ”Miljöprogram för SLL 2002-2006” och anpassar vår verksamhet till de förändringar som sker inom programmen.
  • Eftersom arbetar med ISO 9001:2015 införskaffar vi kontinuerliga uppdateringar inom lagar och förordningar som har betydelse för miljö och arbetsmiljö.
  • Vi har dokumenterade rutiner vid användning av kemiska produkter som leder till minsta möjliga risk för miljö, personal och patienter.
  • Vi har också rutiner och teknologi, bl.a. digital röntgen, som innebär minimala utsläpp av miljöfarliga och hälsovådliga ämnen.
  • Genom miljöavtal med Sweden Recycling säkerställer vi en avfallshantering som innebär minsta möjliga miljöbelastning vid bl.a. destruktion av miljöfarligt avfall som amalgam, röntgenvätskor och härdplaster.
  • Vi tillämpar utbytesprincipen och ersätter hälso- och miljöbelastande kemiska produkter eller varor med mindre farliga alternativ.
  • Vi använder aldrig amalgam i behandlingen av patienter.
  • Vi källsorterar allt avfall enligt kretsloppsmetoden.