Miljöarbete

Tandea har ett omfattande miljöarbete

Alla våra rutiner och processer är dokumenterade och uppfyller eller överträffar myndigheternas krav på miljö och arbetsmiljö.

Vi följer ”Stockholms Miljöprogram 2003-2006” samt ”Miljöprogram för SLL 2002-2006” och anpassar vår verksamhet till de förändringar som sker inom programmen.

Eftersom vi är anslutna till Qulan kvalitetsprogram för tandvården får vi kontinuerliga uppdateringar inom lagar och förordningar som har betydelse för miljö och arbetsmiljö.

Vi har dokumenterade rutiner vid användning av kemiska produkter som leder till minsta möjliga risk för miljö, personal och patienter.

Vi har också rutiner och teknologi, bl.a. digital röntgen, som innebär minimala utsläpp av miljöfarliga och hälsovådliga ämnen.

Genom miljöavtal med Sweden Recycling säkerställer vi en avfallshantering som innebär minsta möjliga miljöbelastning vid bl.a. destruktion av miljöfarligt avfall som amalgam, röntgenvätskor och härdplaster.

Vi tillämpar utbytesprincipen och ersätter hälso- och miljöbelastande kemiska produkter eller varor med mindre farliga alternativ.

Vi använder aldrig amalgam i behandlingen av patienter.

Vi källsorterar allt avfall enligt kretsloppsmetoden