Förstärkt högkostnadsskydd där äldre med sämre munhälsa ska prioriteras.

Regeringen vill förbättra tandvårdens högkostnadsskydd så att den liknar övrig hälsovård mer, där äldre med sämre munhälsa ska prioriteras.

– Det är viktigt att tandvårdens resurser används till de patienter som har störst behov av tandvård. Därför ska utredningen prioritera äldre personer med sämst munhälsa, säger socialminister Jakob Forssmed.

– Att ha en god munhälsa och god tuggförmåga är grundläggande för livskvaliteten, för att kunna äta och för talförmågan, i synnerhet för äldre. Kan man inte äta ordentligt leder det snabbt till undernäring och ökar risken för fallolyckor. Därför är det positivt att äldres munhälsa prioriteras i den här tandvårdsreformen, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Risk för dålig munhälsa ökar med åldern

Hos äldre personer finns flera faktorer som kan bidra till en försämrad munhälsa. Försämrad motorik är även vanligt hos äldre och leder till att det blir svårare att sköta sin munhygien; tandborstning och tandtråd. Muntorrhet är en annan faktor som påverkar munhälsan negativt. Äldre personer får ofta en försämrad salivsekretion, dels på grund av just högre ålder men även på grund av att många tar läkemedel som påverkar salivproduktionen negativt.

Känner du till att du kan få ett särskilt tandvårdsbidrag om du tar mediciner som har muntorrhet som biverkan? Fråga oss gärna så kan vi berätta mer.

Samband mellan tandhälsan och folkhälsan

De senaste åren har kunskapen ökat om den orala hälsans samband med det övriga hälsotillståndet. Det är numera väl känt att sjukdomar i munnen kan orsaka sjukdomar i övriga kroppen. Mun- och tandhälsan i Sverige är generellt god. Den svenska tandhälsan har, i takt med utvecklingen av välfärdssamhället och utbyggnaden av tandvården, under lång tid utvecklats positivt. Det finns dock grupper med förhöjd risk för försämrad munhälsa och grupper med sämre munhälsa.

Ett förstärkt högkostnadsskydd från Försäkringskassan skulle innebära lägre tandvårdskostnader för patienterna, vilket kan bidra till att fler har råd att besöka tandläkaren utifrån sina behov och då även bättre munhälsa för Sveriges befolkning.